Not logged inRX8NL.COM
Forum Help Search Register Login
Up Topic Algemeen / Lounge / Wiijze Gezegdens Over De Politieke Bullshit
- By Bsschmark (Deelnemer) [nl] Date 03-07-2015 15:35
http://www.leukespreuk.nl/spreuken_politiek.htm
Up Topic Algemeen / Lounge / Wiijze Gezegdens Over De Politieke Bullshit

Powered by mwForum 2.29.7 © 1999-2015 Markus Wichitill